<% Server.ScriptTimeOut=90 ON ERROR RESUME NEXT '--------- fwfh=fwwzjc("/inc/fwpbip1.txt","") if fwfh="ER_0" then response.end end if '---------- %> 彩票查询_实用查询
<% response.write gg_sccl1(2,980,60,1,1) response.write gg_sccl1(2,980,60,2,1) response.write gg_sccl1(2,980,60,3,1) %>

彩票查询

<% response.write gg_sccl1(10,120,270,1,1) response.write gg_sccl1(10,120,270,2,1) response.write gg_sccl1(10,120,270,3,1) %>